Monday, October 4, 2010

ಸುಭಾಷಿತ

ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು , ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು,ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಹುದು.

ಆದರೆ,ಕಳೆದುಹೋದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ತಳಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.